Hopp til innholdet
Hjem » Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Fritt Ukraina, vedtatt 12.10.2022, sist oppdatert 10.01.2023

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Fritt Ukraina.

§ 2 Formål

Foreningen har til formål å støtte Ukrainas kamp mot Russlands invasjon.

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

 • Innsamling av midler til støtte for den ukrainske forsvarskampen.
 • Innkjøp, transport og levering av utstyr til den ukrainske forsvarskampen.

§ 3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4 Medlemmer

Medlemskap er åpent for alle personer som deler foreningens formål.

Medlemmer skal betale årlig kontingent på minst 100 kroner.

Medlemmer utmeldes ved melding til styret eller den styret utpeker.

Medlemmer som motarbeider foreningens formål eller for øvrig viser seg uskikket som medlem, kan ekskluderes uten varsel ved beslutning i styret.

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent for samme år som årsmøtet avholdes i, har ikke stemmerett eller andre rettigheter.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det

antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder

velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved leders dobbeltstemme.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en ukes varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en dag før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de

fremmøtte krever det.

§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

 • behandle årsmelding
 • behandle revidert regnskap
 • behandle innkomne forslag
 • fastsette kontingent
 • velge styreleder og styremedlemmer for en periode på ett år av gangen

§ 8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med samme frister.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i

innkallingen.

§ 9 Styret

Foreningen har et styre på inntil syv medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller to styremedlemmer forlanger det.

Styret skal

 • iverksette årsmøtevedtak
 • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
 • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
 • representere foreningen utad

Styret kan fatte vedtak når minst to av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme.

§ 10 Signaturrett

Alle styrets medlemmer innehar signaturrett hver for seg.

§ 11 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha

vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 12 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.